ปฏิทินปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2554

 

เดือน/ ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.54 - กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

- กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน

- แจ้งแนวปฏิบัติการส่งแบบบันทึกการส่งขยะรีไซเคิล

- รับสมัครสมาชิกใหม่ และแจ้งเกณฑ์การแข่งขัน ผู้พิชิตจิตสาธารณะ(สมาชิกที่มียอดฝากสูงสุด)

-นักเรียน

และบุคลากร

ทุกคน

- นักเรียน

แกนนำ

- ครูที่ปรึกษาโครงการ

มิ.ย.54 - กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

- รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะ และการลดภาวะโลกร้อน ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ

- ครูที่ปรึกษารับแบบบันทึกการส่ง

ขยะรีไซเคิล

- ประชาสัมพันธ์

-นักเรียน

และบุคลากรทุกคน

- นักเรียน

แกนนำ

- ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น

ก.ค.54 - กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

- กิจกรรม ธนาคารขยะเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1

- ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรม

ผู้พิชิตจิตสาธารณะ(สมาชิกที่มียอดฝากสูงสุด) ครั้งที่ 1

- ประกวดการออกแบบถังขยะและมงกุฎสำหรับมิส KW รีไซเคิล 2011 จากวัสดุเหลือใช้

- กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

-นักเรียนและบุคลากรทุกคน

- นักเรียนแกนนำ

- ครูที่ปรึกษาโครงการ

- นักเรียนที่สนใจ

- คณะกรรมการนักเรียน

 

 

 

 

 

เดือน/ ปี

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค.54 - ครูที่ปรึกษาส่งแบบบันทึกการส่ง

ขยะรีไซเคิลครั้งที่ 1

- จัดกิจกรรมเรียงความ สมุดเล่มเล็ก

วาดภาพระบายสี ในหัวข้อเรื่อง

“ส่งเสริมการคัดแยกขยะ มีจิตสาธารณะ รักษาสิ่งแวดล้อม” 

เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

- ประกวด มิส KW รีไซเคิล 2011

เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

-  กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

 – กิจกรรมประดิษฐ์บัตรอวยพร ประกวดบอร์ดวันแม่แห่งชาติโดยใช้วัสดุเหลือใช้

- กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

- ครูที่ปรึกษา

ทุกระดับชั้น

- ครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และภาษาไทย

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-นักเรียนและบุคลากรทุกคน

- นักเรียนทุกระดับชั้นและกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

- คณะกรรมการนักเรียน

ก.ย.54 - ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมผู้พิชิต

จิตสาธารณะ(สมาชิกที่มียอดฝากสูงสุด)  ครั้งที่ 2

- กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

  – ประเมินผลโครงการธนาคารขยะ

รีไซเคิลครั้งที่ 1

 

-ครูที่ปรึกษาโครงการ

 

- นักเรียนและบุคลากรทุกคน

 

- นักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงการ

ก.ย.54

 

- ครูที่ปรึกษาส่งแบบบันทึกการส่งขยะ

รีไซเคิลครั้งที่ 1 เพื่อใช้ในการประเมิน

การผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา

- กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

- ครูที่ปรึกษา

ทุกระดับชั้น

- คณะกรรม

การนักเรียน

ต.ค.54 - กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

- กิจกรรม ธนาคารขยะเคลื่อนที่

ครั้งที่ 2

- กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

- ปิดภาคเรียนที่ 1/2554

- นักเรียนและบุคลากรทุกคน

- นักเรียน

แกนนำ

- คณะกรรม

การนักเรียน

 

 

เดือน/ ปี กิจกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
พ.ย.54 - กิจกรรม Big Cleaning Day ในคาบกิจกรรมวันพุธ อย่างน้อย 1 ครั้ง

- รณรงค์การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ

- กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

- กิจกรรมประกวด zero waste zone

- นักเรียนและบุคลากรทุกคน

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- คณะกรรม

การนักเรียน

- นักเรียนทุกระดับชั้น

ธ.ค.54 ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมผู้พิชิตจิตสาธารณะ(สมาชิกที่มียอดฝากสูงสุด)

ครั้งที่ 3

- กิจกรรมประดิษฐ์บัตรอวยพร ประกวดบอร์ดวันแม่แห่งชาติโดยใช้วัสดุเหลือใช้

- กิจกรรม 5 ส เพื่อพ่อหลวง

- กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

- กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

- กิจกรรมกีฬาสีรีไซเคิล

- ครูที่ปรึกษาโครงการ

 

- นักเรียนทุกระดับชั้น

- นักเรียนและบุคลากรทุกคน

- นักเรียนและ

ครูที่ปรึกษาโครงการ

- คณะกรรมการนักเรียน

- คณะสีต่างๆ

ม.ค.55 - มอบทุนการศึกษาและ เกียรติบัตรนักเรียนที่ช่วยเหลืองานธนาคารขยะรีไซเคิล

- ประเมินผลโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลครั้งที่ 2

- กิจกรรมอาสาสมัครตรวจความสะอาดประจำวัน

- นักเรียน

และครูที่ปรึกษาโครงการ

-คณะกรรม

การนักเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: